Home » Beleidsplan

Beleidsplan

Het Oorfonds streeft naar het vergroten van kennis en bewustwording over ooraandoeningen. Zo’n twee miljoen mensen (!) in Nederland hebben een ooraandoening. Mensen moeten weten wat zij kunnen doen aan bepaalde klachten en waar zij hulp en advies kunnen krijgen als zij problemen ervaren. Het Oorfonds gaat fondsen organiseren voor onderzoek, het Nederlandse publiek voorlichten met campagnes en actief aandacht voor de problematiek genereren in de pers.

De komende drie jaar wil het Oorfonds zich voornamelijk concentreren op twee centrale thema’s: maatschappelijke bewustwording van de problematiek en verlichting van situatie waarin patiënten met oorproblemen zich bevinden. Daarom wil het Oorfonds (samen met anderen) zoveel mogelijk geld en middelen beschikbaar stellen om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

Het Oorfonds signaleert dat op vele terreinen er nog te weinig rekening gehouden wordt met mensen met een (geh)oorprobleem. Dat leidt tot isolement en maatschappelijke uitval. Gehoorschade door geluidoverlast neemt vooral onder de jeugd schrikbarende vormen aan. Die trend moet gekeerd worden. Recent onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat de helft van alle ooraandoeningen bij mensen boven de veertig jaar genetisch is.

Het Oorfonds gaat de problematiek op alle agenda’s zetten (uiteraard in samenwerking met belangengroepen, politiek en het bedrijfsleven) zodat de beleidsmakers meer oog hebben voor de vervelende gevolgen van ooraandoeningen – zowel voor het individu als voor de maatschappij als geheel.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Bestuursverslag

Lees ook het Bestuursverslag van het Oorfonds 2020.